Орган за контрол

Органът за контрол тип “C” е създаден с цел осигуряване на качествено обслужване и безопасност на работната среда.

От създаването си през 2003 година, органът е акредитиран от ИА Българска Служба за Акредитация под № 215 ОКС и е преакредитиран през 2019 година, с валидност до 2022 година.

Той работи по система за управление на качеството, базирана на стандарта БДС EN ISO/IEC17020:2012.

Основни функции при орган за контрол

Орган за контролОрган за контрол представлява редица важни функции, свързани с безопасността и качеството на работната среда.

Една от основните му функции е контролът на физическите фактори на околната среда. Този орган следи и оценява различни фактори, които могат да влияят на безопасността и здравето на служителите, като температура, влажност и осветеност.

Освен това, контролът на вентилационните системи е съществена част от дейността му. Органът извършва оценка и проверка на ефективността на тези системи, за да се осигури добро качество на въздуха в работната среда. Контролът на електрическите уредби и съоръжения до 1000V също е важен аспект от дейността на органа.

Специалистите проверяват електрическите системи и съоръжения, като гарантират тяхната безопасност и съответствие с нормативните изисквания.

Освен това, органът извършва измервания на нивото на шум в работната среда, както и в обществени и жилищни сгради, за да се осигури съответствие с регулаторните норми.

Екип и ресурси на CTMSofia.bg

Органът за контрол при CTMSofia.bg разполага с висококвалифицирани специалисти, които притежават необходимото образование и практически опит за изпълнение на своите задължения.

Персоналът е добре запознат с нормативната уредба и разполага с модерни измервателни средства, които са собственост на фирмата.

За поддържане на високата квалификация и актуалност на знанията, ние от CTMSofia.bg редовно участваме в обучения, провеждани от водещи експерти в областта на измерванията и представители на ИА “БСА”.

Органът за контрол работи в областта на контрол на физичните фактори на средата, електрически уредби и съоръжения до 1000V и вентилационни инсталации, за да отговори на нуждите на своите клиенти и да им предостави комплексност на предлаганите услуги.

Политика и ценности

CTMSofia.bg се стреми към качествено и коректно обслужване на своите клиенти, лоялност в партньорствата и честност в отношенията.

Основният аспект в политиката на фирмата е създаването на трайни партньорства чрез качествено комплексно обслужване.

CTMSofia.bg е водещ представител в областта на трудовата медицина в София, ангажиран с осигуряването на здравословна и безопасна работна среда за всеки клиент.

Фирмата има изградена ценова политика, която се стреми да предостави коректни цени на услугите спрямо динамиката в сферата, осигурявайки адекватно обслужване на конкурентни цени.

Често задавани въпроси за Орган за контрол

Какво представлява органът за контрол и каква е неговата основна функция?

Органът за контрол е независима организация или част от по-голяма организация, която има за цел да извършва инспекции и оценки, свързани с безопасността, качеството и съответствието на различни продукти, процеси или услуги с регулаторните изисквания и стандарти.

Основната функция на органа за контрол е да осигури, че тези продукти, процеси или услуги отговарят на нормативните изисквания и стандарти за безопасност и качество.

Какви видове органи за контрол съществуват и как се различават?

Органите за контрол са категоризирани в три основни типа: тип “A”, тип “B” и тип “C”. Тип “A” органите са напълно независими и не са част от организация, която извършва други дейности, които биха могли да доведат до конфликт на интереси.

Тип “B” органите са част от по-голяма организация, но работят независимо в рамките на нея. Тип “C” органите са независими в своите контролни дейности, но могат да бъдат част от организация, която извършва и други дейности, като производство.

Как се извършва акредитацията на органите за контрол и защо е важна?

Акредитацията на органите за контрол се извършва от национални акредитационни органи, които оценяват компетентността, независимостта и съответствието с международни стандарти, като БДС EN ISO/IEC17020:2012.

Акредитацията е важна, защото гарантира, че органът за контрол разполага с необходимите умения и ресурси за извършване на обективни и надеждни инспекции и оценки, които са признати на национално и международно ниво.

Какви са основните изисквания към персонала на органите за контрол?

Персоналът на органите за контрол трябва да има съответното образование и практически опит в областта на контролните дейности. Служителите трябва да бъдат добре запознати с нормативната уредба и стандартите, свързани с техните задължения.

Освен това, те трябва редовно да участват в обучения и семинари, за да поддържат и актуализират своите знания и умения.

Как се гарантира независимостта и безпристрастността на органите за контрол?

Независимостта и безпристрастността на органите за контрол се гарантират чрез вътрешни процедури и механизми за управление на конфликтите на интереси. Органите за контрол трябва да осигурят, че техните инспекции и оценки се извършват независимо от други дейности на организацията и че няма външно влияние, което може да компрометира обективността на контролните резултати.

Това включва ясни правила и процедури за разделяне на контролните дейности от други потенциално конфликтни дейности.

Оценка: 4.74 / 5 (91 мнения)
Scroll to Top