Оценка на риска на работното място

Имате нужда от услуга за оценка на риска на работното място? Търсите опитна Служба по трудова медицина като CTMSofia.bg при това на ниски цени, която да ви предостави безплатна начална консултация, за да ви ориентира?

Услуга за оценка на риска на работното място

Оценка на рискаНие от CTMSofia.bg предлагаме специализирана услуга за оценка на риска, която гарантира, че вашият бизнес не само отговаря на всички законови изисквания, но и осигурява оптимална работна среда за вашите служители.

Оценката на риска е ключова стъпка в създаването на здравословни и безопасни условия на труд за служителите в една компания, която не бива да бъде пренебрегвана с лека ръка.

Това е специализиран процес, при който се анализират всички аспекти на работата с цел идентифициране на потенциални рискове за наранявания, заболявания или други вреди за служителите, а нашата цел е да премахнем или минимизираме тези рискове чрез ефективни стратегии и мерки за контрол с мисъл, както за служителя, така и за работодателя.

Изготвянето на специализирана оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите, съгласно изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ДВ бр. 124/97 г./ и чл. 4 от Наредба № 5 за реда, начина и периодичността за извършване на оценка на риска /ДВ бр. 47/99 г./ включва оценка на:

 • Изследване на оборудването и работните помещения;
 • Организацията на труда на работните места на служителите/работниците;
 • Специфика на използваните материали и суровини в работата;
 • Специфичните опасности за различни групи работници, включително лица с ограничена работоспособност;
 • Оценка на риска за здравето при работа с високо психично напрежение и неблагоприятни психо-социални фактори;
 • Оценка на наложен ритъм и монотонност в работния ден;
 • Физиологично принудителна работна поза за служителите/работниците;
 • Ирационални режими на труд и почивка;
 • Разработване на адаптирани програми и мерки за отстраняване и/или редуциране на риска на работното място.

В CTMSofia.bg, ние не само планираме, но и реализираме мерки за предотвратяване на риска, осигурявайки защита на всички засегнати лица на работното място. Също така, ние гарантираме съответствие със законовите изисквания чрез задълбочено документиране и ефективен контрол на прилаганите процеси.

Какво е опасност и какво е риск?

Опасност е нещо, което има потенциал да причини вреда на хората.

Опасностите могат да засегнат хора, имущество, процеси. Те могат да причинят злополуки и заболявания на работниците и/или служителите, загуба на продукция, повреди по машините и инвентара и други.  Професионалният риск се отнася до вероятността за появата на увреждане или заболяване в резултат на излагане на опасност по време на работа.

Разбирането на разликата между риск и опасност е фундаментално за ефективната оценка и управление на риска.

Опасността представлява източник на потенциална вреда или адверсен ефект, докато рискът е вероятността тази вреда реално да се случи.

Ефективната оценка на риска изисква детайлен преглед на всички опасности на работното място, оценка на рисковете, които те представляват, и разработване на стратегии за минимизиране на тези рискове.

Процесът на оценка на риска включва също и ангажирането на служителите, тъй като те най-добре разбират условията и реалните рискове на своето работно място.

Включването им в процеса не само че увеличава осведомеността и ангажираността им към спазването на мерките за безопасност, но и подобрява качеството и ефективността на самата оценка.

Защо ми е нужна оценка на риска?

Защо е необходима оценка на риска?Основната и най-важна цел на оценката на професионалния риск е защитата на здравето и безопасността на работещит в дадена компания.

Оценката на риска е критична, тъй като тя помага да се минимизира възможността за увреждане на работещите или околната среда от дейности, свързани с работата. Т.нар. оценка на риска не просто подобрява условията на труд, но и поддържа вашата компания конкурентоспособна на пазара на труда.

Съгласно законодателството за здравословни и безопасни условия на труд, всички работодатели са задължени да извършват редовно писмена оценка на риска, а това ясно подчертава важността на редовната проверка и актуализация на оценките, за да се гарантира непрекъснатото подобряване на работните условия.

Рискът на работното място може да се оцени чрез 5 стъпки, които включват:

 • Идентифициране на потенциални опасности;
 • Анализ на рисковете;
 • Определяне на подходящи мерки за контрол;
 • Внедряването на тези мерки;
 • Непрекъснато наблюдение и преразглеждане на оценката.

Цени за оценка на риска на работното място

В Служба по трудова медицина CTMSofia.bg разбираме, че всеки бизнес има уникални нужди и изисквания, което ни подтиква да предложим персонализирани решения за оценка на риска, които отговарят на конкретните предизвикателства и нужди на нашите клиенти.

Нашите цени за оценка на риска са конкурентни и прозрачни и се базират на обема работа и сложността на необходимата оценка.

Предлагаме както еднократни оценки, така и абонаментни планове за регулярно преразглеждане и актуализация на оценката на риска, което гарантира постоянна съобразеност с най-новите регулации, практики и законови изменения в областта на безопасността на труда.

За да улесним нашите клиенти, CTMSofia.bg предоставя безплатна начална консултация по време на която обсъждаме вашите нужди и очаквания. След това, предоставяме персонализирана оферта с цена за оценка на риска с пълна разбивка на цените за необходимите услуги.

Ние сме ангажирани да предоставяме висококачествени услуги, които не само отговарят, но и надхвърлят очакванията на нашите клиенти, поддържайки високи стандарти за здраве и безопасност на работното място.

FAQ – Често задавани въпроси за услугите по оценка на риска

Какво представлява оценката на риска?

Оценката на риска включва анализ на потенциалните опасности на работното място.

Това включва и разработване на стратегии за тяхното управление, отстраняване и контрол, които следват нормативната и законова база на Република България, за да се гарантира безопасността на работното място и да се минимизира риска.

Защо е необходима оценка на риска?

Оценката на риска е законово изискване, което помага за предотвратяване на работни инциденти и заболявания.

По този начин този тип услуги осигуряват безопасна и здравословна работна среда за служители и работници, като оптимизират работния процес, мотивацията и лоялността на служителите, които разчитат на грижата на работодателя. Всеки отговорен работодател следва да разсъждава за оценката на риска и като имиджов момент, който подобрява оценката за компанията от бъдещи и настоящи служители, повишавайки тяхната лоялност и ефективност.

Как се извършва оценката на риска от CTMSofia.bg?

Ние провеждаме оценката на риска чрез включване на квалифицирани специалисти и използване на одобрени методики за анализ и контрол на рисковете.

Всички нашите дейности са съобразени с предписанията, законите и нормативната уредба, която урежда този тип отношения между работодател и служител или работник в България.

Какви мерки за безопасност се предприемат след оценката на риска?

Въз основа на направената оценка, нашият екип разработва и внедрява персонализирани  и адаптирани според конкретните ви нужди мерки за безопасност, включващи технически и организационни средства за защита.

Бързото внедряване на тези мерки в ежедневната работа подобрява ефективността и дава възможност да отговорите на законовите очаквания към компанията, която представлявате по отношение на работата на нейните служители.

Колко често трябва да се извършва оценка на риска?

Оценката на риска трябва да се актуализира регулярно или когато има промени в процесите на работа, въвеждане на нови технологии или след инцидент (което не ви пожелаваме, защото за никой не е приятно).

Добра практика е да планирате период, в рамките на който да извършвате подобна оценка дори, когато няма инциденти или ново оборудване, за да сверите часовника си и да получите обратна връзка от професионалисти по трудова медицина дали сте подобрили средата спрямо предишната оценка на риска.

Какво става, ако не извършим оценка на риска?

Пренебрегването на изискването за оценка на риска може да доведе до правни последици, включително глоби и санкции, както и до увеличаване на риска от работни злополуки и заболявания.

Добра практика е да не чакате някой да ви притиска за това, а както споменахме малко по-горе да сте проактивни и да се погрижите за здравето и живота на служителите във вашата компания, без значение от сектора, в който тя оперира.

Оценка: 4.83 / 5 (151 мнения)
Scroll to Top