Работа на открито – как да осигурим безопасност на работното място

Работа на открито - какви са рисковете и превенцията

Добре познатата ни работа на открито е предизвикателство за безопасността и здравето на работещите. Независимо дали става въпрос за строителство, селско стопанство, или други дейности на открито, съществуват множество фактори, които могат да повлияят на благополучието на служителите.

От екстремни метеорологични условия до физически опасности, е важно да се предприемат конкретни мерки за осигуряване на безопасна работна среда.

Работа на открито – идентифициране и оценка на риска

Един от основните аспекти на осигуряването на безопасност при работа на открито е правилното идентифициране и оценка на рисковете. Работодателя извършва оценка на риска преди започването на всяка дейност. Това включва анализ на потенциалните опасности като екстремни температури, опасни вещества, тежка техника и други специфични за работното място фактори.

Когато например говорим за работа на открито, то най-често се сещаме за строителни и ремонтни дейности, при които често се използват тежки машини и оборудване, изискващо специално обучение и защита.

Ключово е  съставянето на подробен план за действие при извънредни ситуации, който включва всички възможни сценарии и съответните мерки за защита.

Редовните проверки и актуализации на оценката на риска гарантират, че всички нови опасности са адекватно адресирани.

Пренебрегването на тези мерки може да доведе до сериозни инциденти, които не само застрашават живота и здравето на работниците, но и могат да причинят значителни финансови загуби за компанията. Важно е служителите да бъдат информирани и обучени по отношение на рисковете и мерките за безопасност, свързани с тяхната работа.

Така се създава култура на безопасност, която насърчава проактивен подход към предотвратяване на инциденти.

Осигуряване на адекватна защита и оборудване на открито

Екипировка за работа

Защитата на работниците при работа на открито изисква използването на специализирано оборудване и лични предпазни средства (ЛПС).

От съществено значение е работодателите да осигурят качествени ,,ЛПС“ които да отговарят на стандартите за безопасност, включително:

  • Каски;
  • Предпазни очила;
  • Ръкавици;
  • Защитни облекла и обувки.

Специално внимание трябва да се обърне на слънце-защитата през летните месеци, когато работниците са изложени на пряка слънчева светлина за дълги периоди.

Защитните кремове, шапки и подходящо облекло помагат за предотвратяването на слънчеви изгаряния и топлинен удар, както и да се осигури достъп до прясна вода и сянка, за да могат работниците да се охладят и хидратират.

Зимата също така има предизвикателства, като измръзване и хипотермия, които също изискват специално внимание и подходящо облекло. Работодателите трябва да предоставят топли облекла и редовни почивки на топло, за предотвратяване на здравословни проблеми. Регулярните инспекции на ЛПС и подмяната на износени или повредени елементи са важни за поддържане на тяхната ефективност.

Не по-малко важно е и осигуряването на адекватна първа помощ.

На всяко работно място трябва да има обучени служители, способни да реагират бързо при инциденти, и добре оборудвани комплекти за първа помощ, като така се намалява риска от сериозни наранявания и подобрява общата безопасност на работното място.

Управление на факторите на работната среда

Факторите на работната среда играят ключова роля за безопасността на открито. Метеорологичните условия, като силен вятър, дъжд, сняг и екстремни температури,  повлияват на работоспособността и безопасността на служителите. Прогнозата за времето трябва да бъде редовно следена и работните графици трябва да бъдат съобразени с очакваните условия.

В случаите на екстремно време, като силни бури или екстремна жега, може да се наложи временно преустановяване на дейностите, касаещи работа на открито. Важно е и правилното съхранение на материали и оборудване,с цел предотвратяване на повреди и  инциденти.

Работодателите трябва да вземат под внимание и ергономичните фактори, особено при задачи, изискващи физическа активност или повтарящи се  движения, както би дефинирала това всяка служба по трудова медицина в България.

Правилната организация на работното място, включително височината на работните повърхности и използването на подходящи инструменти, може значително да намали риска от мускулно-скелетни наранявания. Всякакви ергономични и утвърдени решения могат не просто да подобрят безопасността, а да максимизират ефективността при работа на открито на вашите служители и работници.

Консултациите по здравословни и безопасни условия на труд предоставят ценни насоки за адаптиране на работната среда към специфичните нужди на откритите дейности. Те включват анализ на работните процеси и препоръки за подобряване на условията на труд. Така се повишава безопасността и допринася за по-добра продуктивност и удовлетвореност на служителите.

Необходимо е и редовно обучение и повишаване на осведомеността на работниците относно безопасните практики и правилното използване на оборудването. Тези мерки формират основата на една здрава култура на безопасност, която е жизненоважна за всяка организация.

Работа на открито & Култура за безопасност

Една от най-ефективните стратегии за осигуряване на безопасност на работното място при работа на открито е създаването на силна култура на безопасност. Това изисква ангажираност както от страна на ръководството, така и от страна на работниците.

Лидерите в един екип следва да дадат пример и да покажат, че безопасността е приоритет номер едно и грижата за служителите и работниците не е маргинализирана до законовите изисквания. Това може да се реализира чрез редица процедури и стратегии, включително:

  • Редовни срещи и обсъждане на теми, свързани със здравето и безопасността;
  • Активно участие в разработването и прилагането на мерки за безопасност;
  • Насърчаване да споделят своите наблюдения и предложения за подобрение на безопасността.Това може да се постигне чрез създаване на система за докладване на инциденти и опасности, която да бъде лесно достъпна и ефективна. Важно е да се осигури обратна връзка и да се предприемат конкретни действия по всяко докладвано събитие.

Документите по ЗБУТ играят ключова роля в систематизирането и документално осигуряване на всички мерки за безопасност. Те включват политики, процедури и инструкции, които трябва да бъдат ясно комуникирани и лесно достъпни за всички служители. Това подпомага да се гарантира, че всички са наясно с изискванията и стандартите за безопасност на работното място.

Редовните обучения и симулации на аварийни ситуации при работа на открито и закрито са неразделна част от културата на безопасност, като по този начин служителите се подготвят  за реакция при реални инциденти  и повишават общото ниво на осведоменост и готовност, за да се спряват по-ефективно с потенциалните рискове и да осигури по-безопасна работна среда за всички.

Спазването на насоките и постоянното подобряване на практиките за безопасност гарантират, че дори при работа на открито, тя ще бъде не само продуктивна, но и безопасна за всички участници. ​

Иван Георгиев
Иван Георгиев
Иван Георгиев е част от екипа на CTMSofia.bg и автор в блога. Той често споделя експертиза за подобряване на здравословните условия на работа в компаниите в България. Притежава богат опит в областта на трудовата медицина у нас. В блога на CTMSofia.bg той предоставя ценни насоки за създаване на безопасни условия на труд
Оценка: 4.75 / 5 (100 мнения)
Scroll to Top