Най-честите трудови злополуки в България – Топ 10

Трудови злополуки в България

Кои са най-честите трудови злополуки в България? Разберете кои са рисковите сектори и какъв тип инциденти са най-вероятни според националната статистика за трудовите инциденти?

Топ 10 на най-честите трудови злополуки в България – класацията

Трудовите злополуки представляват сериозна заплаха за здравето и безопасността на работниците в различни индустрии.

Въз основа на статистиките за 2023 г., ще разгледаме топ 10 на най-честите трудови злополуки, като анализираме причините, последиците и мерките, които могат да бъдат предприети за предотвратяването им.

1. Падане от височини

Падането от височина е най-често срещаният вид трудова злополука, съставляващ 30% от всички инциденти.

Този вид инцидент е особено разпространен в строителството и включва падане от скелета, покриви или стълби.

Причините за падането от височина често включват липса на адекватни предпазни съоръжения като предпазни колани и парапети.

Често скелетата не са инсталирани или поддържани правилно, което увеличава риска от падане, a липсата на достатъчно обучение за работа на височина може да доведе до неправилно използване на оборудването и съоръженията.

Последиците от падането от височина могат да бъдат сериозни и включват тежки травми като фрактури, мозъчни увреждания или дори смърт.

Времето за възстановяване може да бъде продължително, което води до значителни медицински разходи и отсъствие от работа. Тези инциденти могат да доведат до дългосрочни увреждания и намалена способност за работа.

Мерки за превенция:

 • Осигуряване на предпазни средства и редовни инспекции на съоръженията;
 • Специализирано обучение за работа на височина и безопасно използване на оборудване.

2. Удар от падащ предмет

Ударите от падащи предмети представляват 20% от трудовите злополуки.

Тези инциденти често се случват в строителството, производството и складовите дейности.

Причините за удари от падащи предмети включват неправилно складиране на материали на високи рафтове или скелета и липса на предпазни мрежи или ограждения. Освен това, товари често не са закрепени или обезопасени правилно, което води до падането им върху работници.

Последиците от удари от падащи предмети могат да варират от леки наранявания до сериозни травми на главата, гърба или други части на тялото.

Големи или тежки предмети могат да причинят фатални инциденти, като допълнително усложняват възстановяването и увеличават разходите за лечение.

Мерки за превенция:

 • Използване на предпазни каски и защитни съоръжения;
 • Осигуряване на правилно складиране и обезопасяване на предмети.

3. Механични наранявания

Механично нараняване

Механичните наранявания съставляват 15% от инцидентите и включват инциденти с машини и оборудване.

Причините за механични наранявания включват неправилно използване на машини или липса на подходящи защитни ограждения. Липсата на обучение за безопасна работа с оборудване също допринася за тези инциденти, тъй като работниците не са наясно с правилните процедури и рисковете, свързани с използването на тежки машини.

Последиците от механични наранявания могат да бъдат тежки, като включват ампутации, разкъсвания или фрактури. Тези инциденти често изискват дълги периоди на възстановяване и могат да доведат до трайни увреждания, които сериозно намаляват качеството на живот и работоспособността на засегнатите лица.

Мерки за превенция:

 • Редовни проверки на оборудването и осигуряване на защитни ограждения;
 • Подробно обучение за работа с машини и спазване на безопасностите процедури.

4. Електрически удари

Електрическите удари са 10% от трудовите злополуки. Най-често този тип инциденти настъпват в сектора на строителството, ремонтните дейности и електро услугите.

Причините за електрически удари често включват лошо заземяване на електрическото оборудване, неправилно свързани кабели или неизправни електрически инсталации. Липсата на лични предпазни средства също играе роля, като работниците са изложени на риск от електрически шокове поради недостатъчна защита.

Последиците от електрически удари могат да бъдат изключително сериозни, включващи тежки изгаряния, сърдечни проблеми или дори смърт.

Възстановяването от такива инциденти може да бъде продължително и изисква интензивна медицинска намеса, като същевременно носи висок риск от дългосрочни здравословни проблеми.

Мерки за превенция:

 • Редовни проверки на електрическите системи и оборудване;
 • Осигуряване на подходящо заземяване и използване на лични предпазни средства.

5. Излагане на опасни вещества и химикали

Излагането на опасни вещества съставлява 5% от инцидентите в страната (към датата на създаване на настоящата публикация в блога на Служба за трудова медицина в София – CTMSofia.bg).

Тези инциденти са на практика запазена територия за химическата индустрия и производството, където употребата на тези материали е по-честа спрямо други сектори на икономиката.

Причините за излагане на опасни вещества включват липса на подходящи защитни средства като маски и ръкавици, както и неправилно съхранение или манипулиране на химикали.

Недостатъчното обучение за работа с опасни вещества също допринася за инциденти, тъй като работниците не са наясно с правилните мерки за безопасност и рисковете, свързани с тези вещества.

Последиците от излагане на опасни вещества могат да бъдат сериозни и включват здравословни проблеми като отравяния, изгаряния или хронични заболявания. Дълготрайните ефекти върху здравето могат да бъдат тежки, водещи до сериозни медицински разходи и намалена работоспособност.

Мерки за превенция:

 • Осигуряване на лични предпазни средства и обучение за безопасна работа с химикали;
 • Спазване на регулации за съхранение и манипулиране на опасни вещества.

6. Претоварване и товарене

Претоварен човек

Претоварването и неправилното товарене съставляват значителен процент от инцидентите в транспорт и логистика.

Причините за тези инциденти често включват неправилно разпределение на тежестта или неспазване на товарни ограничения, липса на подходящо оборудване за безопасно товарене и недостатъчно обучение на служителите относно правилните техники за товарене и разтоварване.

Това води до прекомерно физическо натоварване на работниците и увеличава риска от наранявания. Последиците от претоварване и неправилно товарене могат да включват наранявания на гърба, мускулни разтягания и други физически проблеми.

Неправилното разпределение на товара може да причини инциденти с превозни средства, водещи до материални щети и наранявания.

Мерки за превенция:

 • Осигуряване на подходящо оборудване и обучение за безопасно товарене и разтоварване;
 • Спазване на регулации за разпределение на тежестта и товарни ограничения.

7. Пожари & Експлозии

Пожар

Пожарите и експлозиите съставляват риск в производствените и химическите индустрии.

Причините за пожари и експлозии често включват работа със запалими материали или експлозивни химикали без подходящи защитни съоръжения и процедури.

Неспазването на стандартите за безопасност и липсата на редовни проверки също увеличава риска от подобни инциденти. Последиците от пожари и експлозии могат да бъдат катастрофални, включващи сериозни изгаряния, травми или смърт.

Материалните щети могат да бъдат значителни, а прекъсванията на производствения процес водят до загуби за бизнеса.

Мерки за превенция:

 • Инсталиране на противопожарни системи и редовно обучение по аварийни процедури;
 • Спазване на регулации за съхранение и работа със запалими материали.

8. Подхлъзвания & Падания

Подхлъзванията и паданията на ниво земя съставляват често срещан вид инцидент, особено в търговията на дребно и офис средата.

Причините за подхлъзвания и падания често включват лошо поддържани подове, препятствия на пътеките, неподходящи обувки или липса на предупреждения за мокри повърхности. Неспазването на мерките за поддръжка на работната среда също допринася за тези инциденти.

Последиците от подхлъзвания и падания на ниво земя могат да варират от леки наранявания като навяхвания и разтягания до по-сериозни травми като фрактури. Времето на отсъствие от работа може да бъде значително, а медицинските разходи съществени.

Мерки за превенция:

 • Поддръжка на подовете и осигуряване на предупреждения за мокри повърхности;
 • Осигуряване на подходящи обувки и обучение по безопасност.

9. Наранявания от диви и питомни животни

Нараняванията от животни са често срещани в животновъдството.

Причините за наранявания от животни включват работа с големи или агресивни животни без подходящо обучение(зоопарковете също са част от тази статистика), липса на защитни съоръжения и неспазване на мерките за безопасност при работа с животни. Недостатъчното разбиране на поведението на животните също увеличава риска.

Последиците от наранявания от животни могат да включват ухапвания, натъртвания и други физически наранявания. Освен физическите наранявания, съществува риск от инфекции или алергични реакции, което допълнително усложнява възстановяването.

Мерки за превенция:

 • Осигуряване на защитни съоръжения и специализирано обучение за работа с животни;
 • Спазване на стандартите за безопасност и грижа за животните.

10. Умора и прекомерен стрес

Стресът и умората допринасят за злополуки във всички сектори, макар че не се класифицират директно като физически инциденти, а по-скоро като ментални или психически проблеми.

Причините за стрес и умора включват дълги работни часове без достатъчно почивки, недостатъчна поддръжка на психичното здраве, както и високи нива на стрес поради натоварване или неблагоприятни условия на труд.

Липсата на баланс между работа и почивка води до физическо и психическо изтощение, a последиците от стреса и умората могат да бъдат намалена концентрация и внимание, което увеличава риска от инциденти и наранявания.

Повишеният риск от здравословни проблеми като сърдечни заболявания и психични разстройства също е сериозна последица от хроничен стрес.

Мерки за превенция:

 • Осигуряване на адекватни почивки и намаляване на натоварването;
 • Поддържане на програми за подпомагане на психичното здраве и управление на стреса.

Трудовите злополуки в различните сектори са сериозен проблем, който засяга работниците и служителите без изключения.

Разбирането на топ 10 на най-честите злополуки и предприемането на подходящи мерки за предотвратяването им е от съществено значение за подобряване на безопасността на работното място.

Чрез инвестиции в безопасност и обучение, можем да създадем по-здравословна и продуктивна работна среда, където инцидентите са сведени до минимум, а здравето и сигурността на работниците са приоритет.

Десислава Ангелова
Десислава Ангелова е част от екипа на CTMSofia.bg и автор в блога. Тя често споделя експертиза за подобряване на здравословните условия на работа в компаниите в България. Притежава богат опит в областта на трудовата медицина у нас. В блога на CTMSofia.bg тя предоставя ценни насоки за създаване на безопасни условия на труд.
Оценка: 4.73 / 5 (122 мнения)
Scroll to Top