Най-рисковите сектори за трудови злополуки в България

Рискови сектори трудови злополуки

Съществуват по-рискови сектори за трудови злополуки и такива, където рискът не е толкова висок. Днес ще ви запознаем с най-рисковите сектори според актуалната статистика в България за трудови злополуки и инциденти.

В случай, че сте решили да търсите поприще в тази посока или вече имате такова, то полезната информация няма да ви навреди, а само може да ви направи по-бдителен, а така и да подобрим безопасността на работното ви място чрез информацията, която предоставяме в блога на Служба за трудова медицина в София – CTMSofia.bg.

Кои са секторите с най-много трудови злополуки у нас

Трудовите злополуки са сериозен проблем, който засяга различни сектори от икономиката в България и разбирането на рисковете в различните индустрии е ключово за подобряване на безопасността на работното място във всяка от тях.

1. Строителство

Строителството е секторът с най-висок риск за трудови злополуки, съставляващ 25% от всички инциденти през 2023 г.

Характерът на работа в този сектор включва редица опасности като работа на височина, използване на тежка техника, и работа с опасни материали.

Основните причини за инциденти в строителството включват:

 • Падане от височина – най-честият вид инцидент, причинен от неадекватни предпазни мерки като липса на предпазни колани и недостатъчни защитни парапети, монтирани неподходящо;
 • Удар от падащи предмети – може да се случи поради неправилно складиране на материали или небрежност при работа с тежки товари;
 • Електрически удари – при работа с електроинструменти и кабели, често без подходящо заземяване или защита.

За намаляване на инцидентите в строителството, е необходимо да се подобрят стандартите за безопасност и да се осигури редовно обучение на работниците.

Инвестирането в защитни съоръжения и осигуряване на редовни инспекции също са важни стъпки.

2. Производство

Производственият сектор съставлява 20% от всички трудови злополуки.

Работата в производството включва взаимодействие с машини и оборудване, което може да бъде опасно при неправилна употреба.

Някои от основните рискове включват:

 • Механични наранявания – нараняванията при работа с машини като преси, ръчни инструменти и автоматизирани системи, които могат да наранят работниците при неправилна употреба или липса на индивидуална или индустриална защита;
 • Излагане на опасни вещества – работа с химикали и други опасни материали, които могат да причинят изгаряния, отравяния или хронични заболявания на работника/служителя;
 • Пожари и експлозии – в производствени среди, където се използват запалими материали или процеси, съществува риск от пожари, експлозии и сходни инциденти.

За подобряване на безопасността в производствения сектор, трябва да се осигури адекватно обучение за работа с машини и материали, както и редовни проверки на съоръженията за съответствие със стандартите за безопасност.

3. Транспорт & логистика

Транспорт трудови злополуки

Транспортът и логистиката съставляват 15% от всички трудови злополуки в България.

В този сектор рисковете включват работа с тежки товари, управление на превозни средства и опасности, свързани с пътнотранспортни инциденти.

Основните причини за инциденти са:

 • ПТП –  обичайно се случват поради лошо поддържани превозни средства, небезопасни пътища или неадекватни мерки за безопасност при управление на камиони и други тежки превозни средства;
 • Претоварване на транспорта – при работа с тежки товари може да рискувате наранявания на гърба и други физически проблеми с траен и нетраен характер;
 • Липса на обучение – неправилното обучение по безопасност при работа с товари и управление на превозни средства може да увеличи риска от инциденти.

Подобряването на безопасността в транспортния сектор изисква редовни проверки на превозните средства, обучение на служителите и спазване на регулации за товарене и разтоварване.

4. Земеделие

Трудови злополуки в земеделието

Земеделският сектор допринася с 10% от трудовите злополуки.

Тук рисковете включват работа с тежка техника, животни и различни селскостопански операции.

Основните рискове са:

 • Машинни наранявания: – работата със земеделска техника като трактори, комбайни и друга тежка селскостопанска техника може да доведе до сериозни наранявания при неправилна употреба.
 • Наранявания от животни – работата с добитък и други животни може да бъде опасна, особено без подходящо обучение и предпазни мерки;
 • Пестициди и химикали – излагане на опасни химикали, използвани в земеделието, може да причини сериозни здравословни проблеми.

За подобряване на безопасността в земеделския сектор е важно да се осигури адекватно обучение на работниците, както и редовни инспекции на оборудването и защитните средства.

5. Търговия на дребно

Търговията на дребно съставлява 5% от трудовите злополуки.

Макар и процентът да е по-нисък, все пак съществуват значителни рискове, особено при товарене и разтоварване на стоки.

Основните типове инциденти включват:

 • Падането и подхлъзване – когато липсва поддръжка на подовете или има налични препятствия, това може да доведе до падане и наранявания;
 • Претоварване – работа с тежки и неудобни товари може да доведе до мускулни наранявания и други физически проблеми за работника;
 • Неефективно боравене с оборудване – инциденти с колички и други уреди за пренасяне на стоки могат да причинят сериозни физичеки наранявания.

Подобряването на безопасността в търговията на дребно изисква добре организирани процедури за товарене и разтоварване, адекватно обучение и поддръжка на работната среда.

Мерки за подобряване на безопасността в най-рисковите сектори

За да се намалят трудовите злополуки в най-рисковите сектори, е необходимо да се предприемат няколко ключови мерки као разработване на планове и процедури за опазване безопасността и здравето на екипа. Обучението и ясните инструкции към служителите как да действат също редуцират значително риска от трудови злополуки.

Подобреното и съвременно оборудване и апаратура, както и личните предпазни средства като каски, ръкавици, обувки или очила са също два сериозни фактора, които влияят на безопасността и следва да бъдат взети присърце от бизнесите, които търсят начин за подобряване условията на труд чрез инструментите на трудовата медицина и превентивното мислене.

Трудовите злополуки в България остават сериозен проблем, особено в най-рисковите сектори като строителство, производство, транспорт и логистика, земеделие и търговия на дребно.

Разбирането на рисковете и предприемането на адекватни мерки за безопасност е ключово за подобряване на работната среда и намаляване на инцидентите.

Със засилено внимание към безопасността и прилагането на ефективни мерки, можем значително да намалим броя на трудовите злополуки и да подобрим условията на труд в България. Не се колебайте да се свържете с нас още днес, за да решим проблемите, за които дори не подозирате.

Десислава Ангелова
Десислава Ангелова е част от екипа на CTMSofia.bg и автор в блога. Тя често споделя експертиза за подобряване на здравословните условия на работа в компаниите в България. Притежава богат опит в областта на трудовата медицина у нас. В блога на CTMSofia.bg тя предоставя ценни насоки за създаване на безопасни условия на труд.
Оценка: 4.74 / 5 (114 мнения)
Scroll to Top