Глоби за липса на договор с трудова медицина по ЗБУТ- какво трябва да знаете

Глоби за липса на договор с трудова медицина - CTMsofia.bg

В тази статия на тема „глоби за липса на договор с трудова медицина“ в блога на Служба по Трудова Медицина (СТМ) CTMSofia.bg, касаеща в частност въпроса на мнозина работодатели „Какви глоби се налагат за нарушение на изискванията за ЗБУТ?“ ще разгледаме ключови аспекти на административната отговорност, свързани с неподдържане на стандартите за здравословни и безопасни условия на труд, изисквани от закона.

Разбирането на тези аспекти е важно за всеки работодател, който иска да избегне санкции и да осигури безопасно и здравословно работно място за своите служители.

По-долу ще ви предоставим полезна информация как може да се консултирате със специалистите по ЗБУТ в CTMSofia.bg за вашите нужди в областта на трудовата медицина.

Административнонаказателната отговорност включва санкции за неспазване на правилата, залегнали в Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

Тези санкции могат да бъдат наложени както на физически лица, така и на юридически лица или еднолични търговци.

Каква е разликата между глоба и имуществена санкция

Според българското законодателство, санкциите могат да бъдат в две форми:

 • Глоби –  налагат се на физически лица за нарушения на изискванията.
 • Имуществени санкции – налагат се на юридически лица/ЮЛ/ и еднолични търговци/ЕТ/ и е също в парична форма.

Глоби за липса на договор с трудова медицина при ЗЗБУТ

 • За нарушение на правилата – глоби от 100 до 500 лв. за всеки, който не спазва установените стандарти;
 • За неизпълнение на задължения от работодателите – глоби от 1500 до 15,000 лв., а за длъжностни лица от 1000 до 10,000 лв.

Глоби за липса на договор с трудова медицина при повторно нарушение

Законодателството предвижда увеличение на глобите при повторни нарушения, извършени в рамките на една година от налагане на първоначалната санкция:

 • За физически лица: Глоби от 500 до 1000 лв.
 • За работодатели: Имуществени санкции от 20,000 до 30,000 лв.
 • За длъжностни лица: Глоби от 5000 до 20,000 лв.

Допълнителни глоби и санкции при нарушения на ЗБУТ

Кодекса на труда обхваща разнообразни нарушения, които излизат извън рамките на ЗЗБУТ. Те включват неспазване на договорни ангажименти, правила за работно време и планиране на отпуски.

Тези нарушения са санкционирани, тъй като засягат както индивидуалните права на служителите, така и общата организация и ефективност на работното място.

Неспазването на задълженията за регистрация на трудови договори, неспазените норми за работно време или неправомерното управление на отпуските могат да доведат до сериозни имуществени санкции и глоби, които да варират в зависимост от тежестта и повторяемостта на нарушението.

Ключови членове от ЗЗБУТ, които касаят глобите

Законът определя следните важни аспекти:

 • Чл. 413: Нарушения на нормативните изисквания за условията на труд;
 • Чл. 414: Нарушения на трудовото законодателство, несвързани директно със ЗЗБУТ;
 • Чл. 415: Неизпълнение на предписания от контролните органи;
 • Чл. 415в: Маловажни нарушения;
 • Чл. 416: Процедури за установяване и обжалване на нарушенията.

Ето и малко повече разяснения и информация във връзка с това какви глоби се налагат за нарушение на изискванията по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, ако представляват интерес за вас, ако не искате да задълбавате можете просто да прескочите тази част от текста.

Законът за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) включва редица специфични разпоредби, които целят да осигурят защита на работещите чрез строги нормативни изисквания. По-долу е представен по-подробен преглед на някои от ключовите членове на закона:

Член 413: Нарушения на нормативните изисквания за условията на труд

Този член на закона засяга изискванията за поддържане на здравословни и безопасни условия в работната среда.

Според чл. 413, всеки работодател е длъжен да спазва стриктно установените стандарти за безопасност и хигиена на труда. Нарушенията могат да включват липса на адекватно оборудване за защита, неспазване на процедурите за работа с опасни материали или неподдържане на работното място в добро състояние.

Глобите за такива нарушения варират и са предназначени да стимулират работодателите да поддържат високи стандарти за защита на работниците си.

Член 414: Нарушения на трудовото законодателство, несвързани директно със ЗЗБУТ

Член 414 обхваща по-широк спектър от нарушения, като например неспазване на разпоредбите за работно време, отпуски или трудови договори.

Тези нарушения могат да имат пряко въздействие върху благосъстоянието и правата на служителите, но не се фокусират изключително върху физическите условия на труд.

Санкциите за такива нарушения целят да подкрепят общата законова рамка, която защитава правата на работещите.

Член 415: Неизпълнение на предписания от контролните органи

Член 415 засяга случаите, когато работодателите не изпълняват конкретни предписания, издадени от контролните органи в областта на труда.

Такива предписания могат да бъдат издадени след инспекции и са задължителни за изпълнение. Неизпълнението на такива предписания може да доведе до сериозни санкции, тъй като показва пренебрегване на законовите изисквания и потенциално застрашаване на здравето и безопасността на работниците.

Член 415в: Маловажни нарушения

Този член предвижда по-меки санкции за нарушения, които са относително незначителни и бързо отстраняеми, и от които не са произтекли сериозни вредни последици.

Под „маловажни“ нарушения попадат тези, които са коригирани своевременно от работодателя след установяването им от контролните органи. Това дава възможност на работодателите да коригират грешките си без значителни финансови последствия, при условие че няма сериозно засегнати работници или условия на труд.

Член 416: Процедури за установяване и обжалване на нарушенията

Член 416 урежда процедурите за установяване на нарушения и последващото им обжалване.

Този член е изключително важен, тъй като осигурява правото на защита и справедливо третиране на обвиняемите лица.

Според този член, актовете за установяване на административно нарушение трябва да бъдат връчвани лично и подлежат на обжалване в установения срок, което гарантира, че всеки има възможност да оспори обвиненията срещу него в съда.

Разбирането на тези ключови членове от ЗЗБУТ е от съществено значение за всеки работодател, който желае да осигури законосъобразно и безопасно работно място, и да избегне риска от евентуални глоби за липса на договор с трудова медицина.

Поддържането на оптимални препоръчителни практики в областта на трудовата медицина е не само задължение, но и инвестиция в дългосрочната стабилност и ефективност на всяка организация, както и на нейния екип и на практика инвестиция в човешкия капитал на компанията.

Консултации по глоби за липса на договор с трудова медицина

При нужда от допълнителни консултации в областта на здравословните и безопасни условия на труд, CTMSofia.bg предлага широк спектър от услуги, включително помощ при изготвяне на документация по ЗБУТ и оценка и управление на риска.

С правилните знания и подход, можете значително да намалите рисковете от налагане на глоби и да подобрите общата работна среда. Поддържането на добра информираност относно законите и нормите може да предотврати скъпоструващи грешки и да улесни създаването на по-здравословно и безопасно работно място.

Не позволявайте незнанието на законодателството да ви струва скъпо.

Запознаването и прилагането на правилните процедури и практики е от съществено значение за предотвратяване на правни и финансови проблеми.

Доверете се на екипа на CTMSofia.bg, за да сте сигурни, че повече няма да ви се наложи да  се интересувате от размера на застрашаващите ви глоби за липса на договор с трудова медицина и които ще се наложи да заплатите.

Оценка: 4.73 / 5 (133 мнения)
Scroll to Top