Мерки за безопасност в строителството

Мерки за безопасност в строителството от CTMSofia.bg

Една от най-опасните професии, изискваща високи нива на внимание и спазване на мерки за безопасност е строителството и строителните работи. Злополуките на строителни обекти могат да доведат до сериозни травми и дори до фатални случаи и никога не бива да се подценяват.

В тази статия ще разгледаме ключови мерки за безопасност в строителството, които могат да бъдат предприети за минимизиране на риска и защита на работниците като част от работата на СТМ /Служба за трудова медицина/.

Мерки за безопасност в строителството – за какво да внимавате

Оценка на риска и обучение

Оценката на рисковете е първата стъпка в създаването на безопасна работна среда. Тя включва идентифициране на потенциалните опасности и оценка на вероятността и тежестта на възможните инциденти. Това е постоянен процес, който трябва да се актуализира редовно. Трябва да се вземат предвид новите условия, материали и техники, които могат да променят рисковия профил на обекта.

Обучението на работниците е от съществено значение за безопасността на строителната площадка. Всеки работник трябва да бъде информиран за специфичните опасности, свързани с неговите задължения, и да знае как да използва правилно личните предпазни средства (ЛПС).

Обученията трябва да включват практическа част, където работниците да се запознават с реални ситуации. Регулярните обучения по безопасност и здраве при работа (ЗБУТ) са важни за поддържане на високо ниво на осведоменост и умения.

Мерки за безопасност в строителството и личните предпазни средства (ЛПС)

Личните предпазни средства са критичен компонент на безопасността на строителните обекти. Те включват каски, защитни очила, предпазни обувки, ръкавици и предпазни колани.

Всеки работник трябва да бъде снабден с подходящите ЛПС и да знае как да ги използва правилно.

Редовната проверка и подмяна на ЛПС също са важни за гарантиране на тяхната ефективност. ЛПС трябва да отговарят на международните стандарти и да бъдат сертифицирани за съответствие.

Правилната употреба и поддръжка на строителната техника и оборудване са съществени за предотвратяване на инциденти. Всички машини трябва да бъдат редовно проверявани и поддържани в съответствие с инструкциите на производителя. Работниците, които оперират с тежка техника, трябва да бъдат квалифицирани и обучени за безопасната им употреба. Периодичните технически прегледи на оборудването и техниката са задължителни, за да се гарантира тяхната безопасна експлоатация.

Сигнализация и контрол на достъпа

Ясната сигнализация и маркировка на строителния обект са от съществено значение за предотвратяване на злополуки.

Това включва използването на предупредителни знаци, бариери и светлини за обозначаване на опасни зони, движение на машини и зони с ограничен достъп. Добрата видимост и ясното обозначение на различните участъци на строителния обект помагат за по-добра координация и безопасност.

Сигнализацията трябва да е лесно разпознаваема и разбираема за всички работници, включително за тези, които не говорят местния език.

Ограничаването на достъпа до строителния обект е сред най-важните мерки за безопасност в строителството, защото излага неподготвени и неочакващи лица на риск.

Само упълномощени лица трябва да имат достъп до обекта, а посетителите трябва да бъдат придружавани от отговорни лица.

Това намалява риска от инциденти и осигурява по-добър контрол върху работната среда. Контролът на достъпа включва използването на пропуски и охранителни системи, които гарантират, че само квалифицирани и обучени лица имат достъп до критични зони.

Електрическа безопасност на обектa

Електрическите инциденти могат да бъдат изключително опасни на строителни обекти. Всички електрически инсталации и оборудване трябва да бъдат редовно проверявани и поддържани, за да се гарантира тяхната изправност и безопасност.

Работниците трябва да бъдат обучени за безопасна работа с електрически уреди и да знаят как да реагират в случай на електрическа авария. Защитните изключватели и изолационните материали са задължителни за предотвратяване на токови удари и други електрически инциденти.

Важно е да се осигурят подходящи предупредителни знаци и маркировки, които да информират работниците за потенциалните рискове, свързани с електрическите системи на обекта.

При работа с високоволтови инсталации, следва да се спазват всички предписания и мерки за безопасност в строителството, включително използването на защитно облекло и оборудване.

Работа на опасна височина

Падането от височина е една от основните причини за сериозни травми и фатални случаи в строителството.

За да се предотвратят такива инциденти, е необходимо използването на предпазни мрежи, парапети и безопасни платформи. Работниците трябва да бъдат обучени за безопасно изпълнение на работи на височина и за правилното използване на предпазни колани и въжета.

Използването на специализирани средства за достъп, като мобилни платформи и скелета, трябва да бъде съобразено със съответните стандарти за безопасност. Редовното инспектиране и поддържане на тези съоръжения е от съществено значение за осигуряване на тяхната надеждност.

Работниците трябва да бъдат информирани за правилното поведение и движение на височина, като например избягване на прекомерно накланяне или достигане извън безопасните зони на работните платформи.

Първа помощ и аварийни планове

Наличието на обучени лица за оказване на първа помощ и ясно дефинирани аварийни планове е от съществено значение за бърза и адекватна реакция при инциденти и следва да бъде сред превантивните мерки за безопасност в строителството за всяка компания, специализирана в строителни дейности, довършителни ремонти и строителни работи без значение от нейния размер.

Работниците трябва да знаят местоположението на аптечките за първа помощ и как да използват наличните медицински средства.

Редовните тренировки за евакуация и симулации на аварийни ситуации също спомагат за подобряване на готовността за реакция. Осигуряването на достатъчно първична медицинска помощ на място може да спаси животи и да намали тежестта на травмите.

Управление на строителните отпадъци

Правилното управление, включително почистване и извозване на строителните отпадъци е също част от мерките за безопасност в строителството. Неправилното съхранение и извозване на отпадъци може да доведе до инциденти и замърсяване на околната среда.

Използването на контейнери за събиране на отпадъци и редовното им извозване са важни за поддържането на чиста и безопасна строителна площадка. Работниците трябва да бъдат информирани за процедурите по управление на отпадъците и за опасностите, свързани с неправилното им третиране.

Безопасността при работа в строителството изисква систематичен и всеобхватен подход, включващ оценка на рисковете, обучение, използване на лични предпазни средства, правилна поддръжка на техниката, ясна сигнализация, контрол на достъпа, мерки за предотвратяване на падания, електрическа безопасност, управление на строителните отпадъци и координация с подизпълнители.

Спазването на посоченте по-горе мерки за безопасност в строителството значително намалява риска от злополуки и осигурява по-здравословна и безопасна работна среда за всички участници в строителния процес.

Оценка: 4.74 / 5 (142 мнения)
Scroll to Top